top of page

Algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid

Anbigu Coaching is een éénmanszaak en heeft haar maatschappelijke zetel in de Sparrenlaan 20 te 2950 Kapellen, België. (BTW nummer : BE0763.467.994) De contactgegevens zijn terug te vinden op www.anbigu-coaching.com.


Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Anbigu Coaching en andere partijen. Ze zijn te allen tijde beschikbaar op de website www.anbigu-coaching.com. Tevens zijn deze verkrijgbaar op aanvraag. Onze voorwaarden primeren op alle andere voorwaarden welke ons zouden tegengesteld worden en tegenstrijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden.

 

Aanvaarding

Door het maken van een afspraak -en aanvang van een coachtraject - verklaart de coachee zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Annuleren of niet nakomen van een afspraak ​

Een annulatie gebeurt bij voorkeur per telefoon of e-mail. Annulaties minstens 24 uur op voorhand zijn kosteloos. Annulaties later dan deze periode zullen in rekening worden gebracht. Bij annulaties door één van de twee partijen omwille van overmacht, zal kosteloos een afspraak worden gemaakt.

 

Betaling en facturatie

De betaling van onze diensten dient te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bij het einde van elke sessie. In bepaalde gevallen kan een voorschot gevraagd worden. Er dient cash betaald te worden.

 

Overschrijving is mogelijk indien er een factuur vereist is. Deze dient binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen. De factuur wordt altijd verstuurd per e-mail. De betaalgegevens bevinden zich op de factuur. Bij wanbetaling heeft Anbigu Coaching het recht verder stappen te ondernemen, zonder voorafgaandelijke verwittiging.


Privacy

​Hoe Anbigu Coaching omgaat met de persoonlijke gegevens wordt uitdrukkelijk beschreven in de privacy-verklaring. Deze is ook steeds beschikbaar op onze website of op aanvraag. 

 

Klachten en geschillen  

Eventuele klachten dienen ons schriftelijk binnen de 8 dagen na het onderwerp van de klacht te bereiken. De coachee dient de klacht voldoende te staven en te bewijzen. Mogelijke geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.


 

bottom of page